NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

BLOG

Les våra publiserade artiklar, rapporter og nyheter.

Blog / Blogi


Handelsförening gjorde nya landvinningar i Norge

TEKST OG FOTO: Thorbjörn Sirén

Norsk-Finska Handelsföreningen vars uppgift är att främja handeln mellan Norge och Finland, gjorde en ny landvinning detta år i och med sitt traditionella delegationsbesök till Norge i slutet av oktober. Denna gång gick besöket till Oslo och Stavanger. Delegationen knöt nya förbindelser, öppnade dörrar och ökade kunskapen om de möjligheter Finland har att erbjuda det norska samhället och näringslivet samt knöt personliga kontakter med påverkare och aktörer på olika nivåer.

Sedan det förra delegationsbesöket för jämt ett år sedan har det skett en stor förbättring i arbetet med att öka handelsförbindelserna och att riva handelshindren mellan de två grannländerna. Det syntes konkret redan under besökets första dag på Finlands ambassad där ambassadör Maimo Henriksson stod värd för ett brett handelseminarium med representanter från Finland, Norge och ambassaden.

Delegationen som hade representanter för 14 olika finländska företag och organisationer, fick i arla morgonstund och bländade solsken en järnranson av information om de enorma möjligheter The High North, dvs de arktiska områdena i Norge, Sverige, Finland och Ryssland erbjuder, när den arktiska businessens grand old man, Kåre Storvik från Sherpa Konsult AS lade ut texten om möjligheterna och utmaningarna i regionen. Han beskrev de enorma tillgångar av både olja och gas som nu hittats i de nordliga havsområdena, om de outnyttjade mineralresurser som ligger och väntar på exploatering i de nordliga områdena på land och om de fördelar den nya nordliga fartygsrutten ger för transporten av alla dessa tillgångar till de stora marknaderna i Asien.

Storviks högt uppskattade inlägg följdes upp av Laura Piitulainensom är anställd av Finlands ambassad som ledningens assistent och i sin färska avhandling undersökt hur det statliga stödet till företags internationalisering. Hon konstaterade att det finns skäl att ompröva statsstödet eftersom det i sin nuvarande form inte har förväntad effekt.

Pohjola-Norden aktiv aktör även när det gäller bilaterala aktiviteter

Pohjola-Norden som aktivt tar del i strävnaden att förbättra förbindelserna mellan Finland och Norge, representerades av marknadsföringschef Kjell Skoglund som berättade om vilka olika samarbetsformer Pohjola-Norden kan erbjuda för att öka företags synlighet på nordisk nivå.

En av nyheterna som nu fick större synlighet, var Arcadas nya Masterprogram, ”International Business Management – A Nordic Focus” som presenterades av programdirektör Carl-Johan Rosenbröijer. Studierna är avsedda för personer som redan avlagt en examen på minst kandidatnivå och som vill förkovra sig i utrikeshandel, men med fokus på Norden. Arcada samarbetar i detta med otaliga nordiska aktörer, även norska och intresset utbildningen har visat sig vara mycket stor. Den första utbildningsgruppen fylldes omedelbart.

Som avslutning på seminariet presenterade Political Affairs Assistant Eero Hokkanen från Finlands ambassad och konsult Antti Mäkikyrö från Finpro som redogjorde för resultaten av President Sauli Niinistös statsbesök till Norge i september. Det var ett besök som mycket ankrade Team Finland-begreppet som involverar inte bara ambassaden och Finpro utan även tex Norsk-Finska Handelsföreningen som en viktig aktör i arbete för att förstärka handelsförbindelserna mellan de två länderna.

Som avslutning på programmet på ambassaden bjöds det på högklassig norsk-finländsk kultur när det var dags för Marin Quintet & Quartetto Testosterone från Sibelius-Akademin och från Norges Musikhögskola.

Resan huvudmål oljestaden Stavanger

Handelsföreningens huvudmål detta år var den nordiska oljehuvudstaden Stavanger i Rogaland.

Delegationen fick en enastående möjlighet att bekanta sig med verksamheten vid Innovationscentret Ipark på Ullandhaugh. Centret som är ett samarbete mellan både Stavanger UniversitetStatoilSiva – som är ett statligt företagsutvecklingsorgan, Rogalands Fylkeskommun och Stiftelsen Rogalands Kunnskapspark. Vid Ipark i Stavanger har man som uppgift att tillvarata både innovativa produktidéer och företagsidéer, att utveckla och förädla dem till vinstbringande företag som skapar nya produkter, arbetsplatser och som stöder den starka industriella utvecklingen i regionen. En stor del av fokusen ligger naturligtvis på olje- och gasindustrin som är regionens ena verkligt stora motor. På Ipark området finns därför både en fullstor oljeborrningsrigg, Ullrigg, där man under helt realistiska förhållanden kan testa nya tekniska lösningar, metoder och ny apparatur, utan att utsätta sig för de risker som ett motsvarande arbete ute på havet skulle innebära. På området finns även fullt utrustade verkstäder och laboratorier för produktutveckling och forskning, allt för att säkerställa att man alltid har tillgång till bästa möjliga teknologi och metoder i den för Norge så viktiga olje- och gasindustrin.

Förutom att man i Ipark kan erbjuda enorma tekniska faciliteter på 35 000 kvm och 700 anställda, kan man även erbjuda det lika viktiga stöd som erfarna företagsledare och nätverk, finansierade traineeplatser för studerande, operativt och strategiskt kunnande och det nog så viktiga – finansiering i inkubationsföretagens alla utvecklingsskeden.

Inte bara olja utan även Culinology

Men Ipark är inte bara olje- och gasindustrins utvecklingscenter utan på samma område finns det nog så säregna Måltidets Hus, ett av Norges vetenskapscenter. Rogaland har bara 10% av Norges lantbruksareal men svarar för 30% av landets lantbruksproduktion. I Måltidets Hus har man fokuserat på Culinology, dvs på kulinariskt kunnande och teknologi. I centret finns allt från avancerade testkök och pilotanläggningar, även mikrobiologiska laboratorier, utrymmen och utrustning för molekylär gastronomi och testutrymmen och alla de faciliteter man kan förväntar sig av kök på Bocuse d’Or nivå, samt ypperliga konferensutrymmen för att kunna arrangera gastronomikonferenser på allra högsta nivå. Efter ett besök på Måltidets Hus förstår man hur det kommer sig att de norska kockarna placerat sig så bra i internationella kock-tävlingar under åren.

En eftermiddagen tillbringades på Det Norske Veritas, DNV, där organisationens alla serviceformer ingående presenterades under ledning av distriktsdirektör Eirik Jacobsen. Varumärket DNV är i sig världsberömt och för de flesta är det först och i egenskap av klassificeringssällskap. Men DNV kan erbjuda så mycket mer, allt från redskap för styrning av tekniska processer och projekthantering, teknisk rådgivning, software teknologi i stor skala och business assurance.

För att inte norrmännen skulle stjäla allt intresse fick deltagarna även en ingående presentation av Inge Nielsen den operativa chefen på företaget Safran Software Solution AS som är ett dotterbolag till det finska företaget Dovre Group Abp, ett softwareföretag som är väletablerat inom den norska olje- och gasindustrin förutom sitt engagemang även i Finland och som socker på bottnen var det Barents Center Finland Oy från Rovaniemi och VD Martti Hahl som redogjorde för de enorma naturtillgångar och resurser samt lala de businessmöjligheter High Northkan erbjuda. Han pekade på de otaliga outnyttjade resurserna i nordligaste Norge, Sverige, Finland och Ryssland samt de extremt stora behov av nya infrastrukturlösningar som väntar på att genomföras. Det visade sig uppenbart att även Finland har en del av sin framtid uppe i norr där efterfrågan på både kunnande, investeringar och arbetskraft. Den nya nordliga fartygsrutten till de stora marknaderna i Asien kräver nya fartyg men erbjuder även en lösning på de transportproblem som råder och som även försvåras av det nya svaveldirektivet som allvarligt kommer att skada den finländska industrins förutsättningar att göra sig gällande på den internationella marknaden.

Mycket omväxlande program

För deltagarna i delegationsbesöket, 14 företag från hela Finland, betydde besöket både vidgade vyer, många nya upplevelser och många nya kontakter. Förutom de mycket omfattande officiella programmet fick delegationen njuta av en konsert med De Tre Tenorerna och The Neumann Strings på Stavangers splitternya Konserthus där delegationen förutom njuta av högklassig sång och musikunderhållning, även kunde njuta av högklassiga akustiklösningar. Detta tack vare Olli Salmensaari från finländska Akukon som tillsammans med sina samarbetspartner svarat för konserthusets akustiklösningar som han även kunde presentera för deltagarna under rundvandringen före konserten. Under besöket i Stavanger hann delegationen även träffa Suomi-Seura i Rogaland, besöka den vackra skärgården utanför Stavanger och besöka det jättelika Oljemuseet med sina interaktiva utställningar före återresan till Finland.

Mycket nytt även för en gammal räv

För en av deltagarna i delegationen, VD Tomas Uschanow från Baltic Line i Åbo, var Stavanger inte var någon ny bekantskap eftersom deras moderbolag Nor Line finns i Stavanger, var ändå mycket nöjd med besöket.
Det gav nya vyer, mycket information om den industri som han inte tidigera bekantat sig med i Stavanger och framförallt verksamheten både i Ipark och i Måltidets Hus fann han imponerande.

– Visst kände jag till rätt mycket här. Våra fartyg har levererat en del av byggnadselementen bland annat till det nya konserthuset i Stavanger och snart skall vi leverera delar till nya borrplattformer, men tack vare dylika delegationsbesök får man en helt ny syn på alltihop. Seminariet på Finlands ambassad var otroligt inspirerande och informativt. Det var mycket jag inte visste om våra handelsrelationer och framförallt de möjligheter som de nordliga regionerna innebär, väckte många tankar.
ArtikelNOFIStavanger