NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

BLOG

Les våra publiserade artiklar, rapporter og nyheter.

Blog / Blogi


Handeln mellan Finland och Norge kan mångdubblas – om vi vill

TEKST OG FOTO: Thorbjörn Sirén

Norsk-Finska Handelsföreningen, som har många medlemmar bland de finländska företagen, undersökte under våren 2011 handelsklimatet mellan Finland och Norge och förekomsten av handelshinder mellan de två nordiska länderna. Resultatet var tydligt – både stora möjligheter och hinder finns och därför grep man tjuren vid hornet och gjorde ett delegationsbesök till Oslo i slutet av oktober – resans mål uppnåddes med succé. Delegationsbesökets höjdpunkt var NOFI-seminariet på Finlands ambassad. I tillägg besökte delegationen YIT Norge A/S, Marimekko A/S, DnB NOR Bank ASA och Capman Norway A/S.

Undersökningen som redan nämndes i Företagsnyckelns sommarnummer, bekräftar att det finns handelshinder som bromsar bilaterala handeln och investeringarna in till Finland. De facto är Norges direkta investeringar för tillfället mycket små, troligtvis p.g.a. handelshindren undersökningen visar. Men de kan övervinnas då vi vill, eftersom det är en prioritets- och kunskapsfråga. Ur undersökningen framkommer att framförallt de finländska småföretagen saknar stöd från myndighetshåll – det tydligaste är frånvaron av ett FinProkontor i Norge.

Men även okunskapen om Finland och vad Finland kan erbjuda samt bristande språkkunskaper i Finland skapar många onödiga problem. Ambassaderna gav draghjälp Både Norges ambassadör i Finland, Leidulv Namtvedt samt Finlands Ambassadör i Oslo, Maimo Henriksson stod som värd och medverkade aktivt till att delegationsbesöket kunde genomföras och båda deltog i det omfattande NOFI-seminariet på Finlands ambassad. Seminariet inleddes av ambassadör Henriksson som presenterade ambassadens och dess verksamhet samt aktuella frågor som nu är på agendan. Ambassaden har aktivt tagit itu med de möjligheter och utmaningar som även NOFI-undersökningen påvisade, d.v.s. att öka norrmännens kunskap om Finland och vad Finland kan erbjuda, både vad det gäller industri och handel men även vad gäller kultur och turism. Samtidigt är det viktigt att vi från finländskt håll är aktiva mot Norge.

Den arktiska dimensionen

Norge är ett av världens absolut rikaste länder, statsbudgeten är dubbelt större än Finland och landets oljefond och pensionsfond är världens största, konstaterade press- och handelrådet Erja Karkkonen. Men Norge har även otroliga rikedomar i form av både olja och gas, bara det senaste året har man hittat flera helt nya fyndigheter på den norska kontinentalsockeln, men även mineraler till ett uppskatta värde av ca 250 Mrd€. Mineralförekomsterna har hamnat i skuggan av de stora oljeförekomsterna men man ser många möjligheter till synergi med Finland som även har stora mineralfyndigheter i norr och mycket ännu att upptäcka. Här finns ypperliga möjligheter att tex inom logistiken utveckla samarbetet mellan de två länderna. VDn för det norska företaget Sund Energi AS, Karen Sund efterlyste samarbete mellan Norge och Finland inom energisektorn och ett större samarbete inom teknologisektorn eftersom de båda länderna är teknologiskt mycket högt utvecklade.

Utveckla investeringarna!

Diskussionerna kring den arktiska dimensionen berördes även av Rune Andersen från Innovasjon Norge och av Helena Lankinen från Invest in Finland. Båda framhöll vikten av satsningar på miljöteknologi, gruvindustri och logistik – områden där de båda länderna har mycket gemensamt. Innovasjon Norges uppgift är bland annat att stöda norska företagsinvesteringar inom dessa områden. Helena Lankinen framhöll Finlands ypperliga läge och stabila samhällsstrukturer samt Finlands roll som knutpunkt mellan öst och väst, ypperliga kommunikationer både till Ryssland och till de baltiska länderna samt ett högt miljöteknologiskt kunnande och en hög utbildningsnivå – de är trumfkort som man inte få glömma bort.

Stora bolag visar vägen – politiska ledningen röjer hinder

NOFIs ordförande, Klas Blomqvist, konstaterade att kontentan av NOFI undersökningen var att ländernas politiska ledning bör ta en aktivare roll för att främja handeln mellan länderna. Då vi stärker det ömsesidiga handelsnätverket skapar vi en ökad handelsaktivitet. De facto har vi inte högsta politiska ledningen och storföretagen inte prioriterat handeln med Norge. Däremot florerar både Norges och Finlands handel med Sverige.

Kunskaperna och vetskapen om varandra bör förbättras och också de stora företagen har ett ansvar att aktivt ta del i strävandena att hjälpa fram underleverantörer och de små och medelstora företagen. Trots att undersökningen visar att finländare i Norge är rätt framgångsrika är de försämrade kunskaperna i de nordiska språken i Finland saker som skapar orosmoln – vi får inte stänga det nordiska fönstret genom att bara titta längre bort. De nordiska länderna och framförallt Norge har en otrolig potential för finländska företag – men det kräver arbete, engagemang och intresse. Undersökningen i sin helhet kan läsas på www.nofi.fi i slutet av november, då den publiceras som en komprimerad rapport.

Den ekonomiska krisen i Europa påverkar även Norge

När forskaren Anu Fredrikssons presenterade en lägesrapport om Norges inrikes och näringspolitik men även finanspolitik, tänkte många att norrmännen går skadefria ur den nu pågående europeiska finanskrisen. Men hon kunde konstatera att trots att Norge har en synnerligen stark ekonomisk situation, påverkas även Norge.

Men inte på långt när så starkt som till exempel Finland. De stora norska oljetillgångarna, de ständigt nya fynden – de senaste tre fynden är bland de 10 största i hela världen samt de enorma tillgångarna på vattenkraft och mineraler gör Norge starkt även
trots svag europeisk tillväxt. Men oron börjar även nå mannen på gatan – ekonomi är global och det syns även i kostnadsnivån i Norge.

Samarbete inom försvarspolitiken ett föredöme

Försvarsattaché Olavi Jantunen kunde även ge ett bidrag i debatten kring ökat samarbete mellan Finland och Norge. Han presenter NORDEFCO – projektet (Nordic Defence Coorperation), som strävar till att förstärka samarbetet bland annat vad gäller övervakningen av luftrummet över och runt de nordiska länderna samt även fartygstrafiken inom de nordiska havsområdena. De ger stora synergieffekter när Finland i god tid får veta vilka fartyg som närmar sig de danska sunden på väg in mot Östersjön varvid man inte behöver satsa energi på att utreda det på egen hand samtidigt som Finland kan ge vidare den information man här får om fartyg på väg ut från finska viken. Även de gemensamma övningarna inom luftförsvaret i norr är exempel på samnordiskt samarbete – denna gång på verkligt hög nivå.

NOFI